BELASTINGVRIJ – Bestellingen zijn belastingvrij en worden direct bij u thuis afgeleverd!
Topcoat

Voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en diensten door het Creative Media Agency, via de virtuele winkel topcoatgels.be aan de koper en kunnen alleen worden gewijzigd met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.

In dit document betekenen de volgende termen:

Contract documenten

Door een elektronische bestelling te plaatsen op de topcoatgels.be-site, gaat de koper akkoord met de vorm van communicatie waarmee de verkoper zijn activiteiten uitvoert. De bestelling bestaat uit de volgende documenten, in volgorde van belangrijkheid:

Geldigheid

Dit contract treedt in werking op het moment dat de factuur door de verkoper wordt uitgereikt. Informatie over het uitreiken van de factuur gebeurt elektronisch (e-mail). De algemene verkoopvoorwaarden vormen de basis van het aldus gesloten contract, aangevuld met het garantiecertificaat afgegeven door de verkoper of een van zijn leveranciers.

Verlenging van de verplichtingen van de verkoper

De verkoper zal zijn professionele en technische kennis gebruiken om het in de bestelling bedongen resultaat te bereiken en zal de goederen en diensten leveren die voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de koper.

De informatie op de sites van de verkoper is informatief en wordt gedocumenteerd of gewijzigd door de verkoper volgens de presentatiebladen / sites van de fabrikant. Om redenen van ruimte en consistentie van de informatiestructuur kunnen productbeschrijvingen ook onvolledig zijn, maar de verkoper streeft ernaar de meest relevante informatie te presenteren in overeenstemming met de informatie die hij van de fabrikanten heeft ontvangen, zodat het product wordt gebruikt in de parameters waarvoor het is gekocht .

Communicatie met de winkel kan via de adressen vermeld in de rubriek contact.

Opdracht en onderaanneming

De verkoper mag een derde partij toewijzen en/of uitbesteden voor diensten die verband houden met de uitvoering van de bestelling, met de informatie van de koper, zonder de toestemming van de koper. De verkoper is altijd aansprakelijk jegens de koper voor alle contractuele verplichtingen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper begrijpt het intellectuele eigendomsrecht en zal de informatie die hij van de verkoper heeft ontvangen niet aan derden bekendmaken of openbaar maken. Ook de namen van de sites, evenals de grafische tekens, zijn gedeponeerde handelsmerken van Creative Media Agency en mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Privacy - Adverteren

Alle plannen, documenten en informatie van welke aard dan ook die door de koper aan de verkoper worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de bestelling, blijven eigendom van de verkoper. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van het contract. Geen enkele openbare verklaring, promotie, persbericht of enige andere vorm van openbaarmaking aan derden zal door de koper worden gedaan met betrekking tot de bestelling zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Facturering en betalingen

De prijs, betaalwijze en betalingstermijn staan vermeld in de bestelling. De verkoper zal de koper een factuur bezorgen voor de geleverde goederen en diensten, waarbij de koper verplicht is alle informatie te verstrekken die nodig is om de factuur op te stellen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Risico's en verantwoordelijkheden

Levering - de verkoper verbindt zich ertoe de goederen en diensten per koerier naar de koper te verzenden of ze persoonlijk af te leveren op een maatschappelijke zetel.

Tenzij anders overeengekomen door de verkoper en de koper, wijst de verkoper de risico's en verantwoordelijkheden af die verbonden zijn aan de goederen en diensten wanneer ze worden overhandigd door het binnenlandse koeriersbedrijf waarmee de verkoper samenwerkt met de koper of een aangewezen vertegenwoordiger van de koper of rechtstreeks aan de koper. of een aangewezen vertegenwoordiger van de koper. De verkoper zorgt voor de juiste verpakking van goederen en diensten en zorgt voor de verzending van begeleidende documenten op een duurzame drager (gedrukt of e-mail). De verkoper levert de goederen en diensten op het Roemeense grondgebied.

Aanvaarding en herroepingsrecht

Aanvaarding vindt plaats wanneer de goederen en diensten voldoen aan de technische kenmerken vermeld in de bestelling. Indien de koper constateert dat de geleverde producten of diensten niet voldoen aan de technische specificaties, dan zal de verkoper de producten en diensten conformeren binnen een termijn gelijk aan de uitvoeringstermijn van de bestelling, zonder dat de koper enige kosten in verband met deze operaties in rekening wordt gebracht. Ook zal de verkoper voldoen aan de bepalingen van GEO 34/2014 en het retourbeleid toepassen. De verkoper heeft het recht om, als hij meent dat de handelingen van de koper kwaadwillig waren, op grond van de wet schadevergoeding van de koper te vorderen.

overtollige goederen

Alle goederen die boven de in de bestelling geleverde hoeveelheid worden geleverd, kunnen door de koper worden geweigerd binnen 7 kalenderdagen na levering.

GARANTIE

Naast alle andere garanties die worden geboden door de toepasselijke wetgeving en die worden vermeld in het garantiecertificaat dat is afgegeven door de verkoper of een leverancier van de verkoper, garanderen ze de koper tegen elke non-conformiteit die van invloed kan zijn op alle of een deel van de goederen en diensten, behalve normale slijtage, gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van uitgifte van de verkoopfactuur. Uitzonderingen zijn verbruiksartikelen, die geen garantie hebben.

Eigendomsoverdracht

De eigendom van de goederen en diensten wordt overgedragen op het moment van betaling door de koper naar de locatie die is aangegeven in de bestelling (dwz levering - ondertekening van het ontvangstbewijs van het door de koerier verstrekte transportdocument of het ondertekenen van het ontvangstbewijs op de belastingfactuur voor gedane leveringen door het personeel van de verkoper).

In het geval van levering per koerier is het niet geautoriseerd door de verkoper om de koper toe te staan de pakketten te openen alvorens de levering te ondertekenen, maar pas na het ondertekenen van de levering en het betalen van hun eventuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de verzonden pakketten, tenzij er een document is opgesteld door de koper en de vertegenwoordiger van de koerier die de levering heeft uitgevoerd.

Naleving van wetten en normen

De Verkoper zal alle wetten, voorschriften en verordeningen naleven die van toepassing zijn op zijn contractuele prestaties, inclusief maar niet beperkt tot de productie, montage, behandeling, transport, opslag, verpakking of levering van goederen en diensten en die van toepassing zijn op gezondheid, veiligheid en milieu.

Aansprakelijkheid

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die de koper of enige derde mocht lijden als gevolg van de nakoming door de verkoper van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de bestelling en voor schade die voortvloeit uit het gebruik van goederen en diensten na levering en in in het bijzonder voor verlies van producten.

Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

De verkoper is aansprakelijk indien zijn onderaannemers en/of partners van welke aard dan ook die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling, een van de contractuele verplichtingen niet nakomen.

Belachelijke prijs of verkeerde eigenschappen

De verkoper stelt alles in het werk om nauwkeurige informatie over de prijs en kenmerken van de producten te verstrekken. Sommige prijzen en/of kenmerken kunnen onjuist zijn. In geval van registratie van een bestelling met een belachelijke prijs, heeft de verkoper het recht om de bestelling van de koper te annuleren. In het geval van het registreren van een bestelling voor een product met foutieve kenmerken, zal de verkoper alles in het werk stellen om de koper een product te leveren met kenmerken die zo dicht mogelijk bij die op de site staan op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien de koper het niet eens is met de voorstellen van de verkoper, heeft de verkoper het recht de bestelling van de koper te annuleren.

Overtreding, beëindiging

Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, ook tijdens de garantieperiode, zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Binnen 3 dagen na kennisgeving wordt een actieplan tussen de partijen gevalideerd. De koper kan een bestelling per e-mail annuleren voordat deze is afgeleverd. Anders wordt de bestelling geretourneerd.

Belangrijke kracht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen als een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. Overmacht is de onvoorspelbare gebeurtenis, buiten de controle van de partijen en die niet kan worden vermeden.

Toepasselijk recht - Jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan het Roemeense recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en uitvoering van dit contract zullen in der minne worden geregeld en indien op deze manier geen overeenstemming wordt bereikt, zullen de bevoegde rechtbanken worden ingeschakeld in de vestigingsplaats van de verkoper.

Verschillende bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen strijdig zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zullen genoemde bepalingen niet worden toegepast en zullen partijen samenwerken om nieuwe bepalingen overeen te komen die de geest van de oorspronkelijke bepalingen respecteren. De partijen bij het contract worden beschouwd als onafhankelijke contractanten en geen van beide partijen krijgt het recht of de bevoegdheid om namens of ten nadele van de ander een verplichting op zich te nemen of te creëren. De voorwaarden van deze overeenkomst vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen over het onderwerp van deze overeenkomst en kunnen alleen worden gewijzigd of gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen.


Bestelmethoden:

Ter plaatse bestellen

Voor het gebruik van de Creative Media Agency-site moeten cookies zijn ingeschakeld in uw browser.

Kies het gewenste product of de gewenste producten en druk op de knop "Toevoegen aan winkelwagen". Het product komt in de winkelwagen terecht. Om de geselecteerde producten te bekijken, klikt u op de winkelwagen- link die beschikbaar is in het sitemenu. Om de bestelling te verzenden, klikt u op de knop "Levering en facturering". Om een bestelling te kunnen verzenden, moet u ons de factuurgegevens verstrekken die nodig zijn om de bestelling af te ronden.

Een bestelling wijzigen

U kunt de producten in de bestelling wijzigen of toevoegen, de factuur- of leveringsdata wijzigen. Neem gewoon contact met ons op en de wijzigingen worden tijdens werkuren doorgevoerd.

In geval van annulering van een bestelling die met een online kaart is betaald, wordt automatisch een e-mail voor het annuleren van de betaling verzonden naar de betalingsverwerker en zal het geld binnen ongeveer 3 werkdagen op uw rekening staan.

in geval van annulering van een bestelling betaald met betaalopdracht, kunt u het bedrag op uw rekening terugvragen (ook per bankoverschrijving) of u kunt ze gebruiken voor een toekomstige bestelling.


Leveringstermijnen

Product beschikbaarheid

Op voorraad - Het product is op voorraad bij Creative Media Agency en kan binnen ongeveer 48 uur worden gekocht en geleverd. Reserveringen op voorraad worden gemaakt na verzending van de bestelling.

Beperkte voorraad - Het product is op voorraad Creative Media Agency, maar is beschikbaar in minder dan 3 stuks. Het product kan worden gekocht en geleverd in ongeveer 48 uur.

Bestellen - Het product is niet beschikbaar in de voorraad van Creative Media Agency en neem contact met ons op voor de beschikbaarheid of levertijd van dit product. De gemiddelde levertijd is 7 kalenderdagen.

Niet op voorraad - Het product is niet beschikbaar in de voorraad van Creative Media Agency en neem contact met ons op voor de beschikbaarheid of levertijd van dit product.

Levering van bestellingen

Bestellingen worden direct geleverd als alle producten op voorraad zijn van Creative Media Agency.

De levering gebeurt per expreskoerier en de bestelling arriveert normaal gesproken op de bestemming binnen de geschatte tijd waarop de bestelling is geplaatst.

Bestellingen betaald met een betaalopdracht worden pas geleverd nadat het bedrag op de rekening van Creative Media Agency is bijgeschreven.


TERUGSTUURBELEID

Stop met kopen

Producten die op afstand zijn gekocht, kunnen worden geretourneerd volgens GEO 34/2014. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk aan de ondernemer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen. De terugzending van de producten geschiedt op kosten van de klant, binnen 14 dagen na beëindiging van het contract. Het wordt aanbevolen om dezelfde transportservice te gebruiken die wordt gebruikt om de producten te ontvangen.

Creative Media Agency zal de waarde van de bestelling zo spoedig mogelijk na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen. Het terugbetaalde bedrag omvat geen transportkosten; de waarde ervan is gelijk aan het dubbele van de transportkosten die op de site van topcoatgels.be worden weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, een waarde waaraan eventuele andere directe of indirecte kosten met betrekking tot verzending, transport worden toegevoegd. en/of het retourneren van de bestelling.

Retourneren van producten

U kunt in de volgende gevallen het retourneren van producten aanvragen:

De retourkosten voor bovenstaande situaties - niet in het geval van afzien van de aankoop - komen voor rekening van onze winkel.

De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze zijn ontvangen, in de originele verpakking en vergezeld van alle originele accessoires en documenten. Beschadiging van de producten of het in een staat brengen ervan die het onmogelijk maakt om ze door te verkopen, leidt tot een weigering om terug te keren. Elke verandering in de staat van de producten of schade aan hun originele verpakking die het onmogelijk maakt om het product te verkopen, leidt automatisch tot de toepassing van een retourprocedure onderworpen aan administratieve kosten om de producten terug te brengen in de staat waarin ze werden geleverd; belastingen liggen tussen 0 en 50% van de initiële waarde van het product. Het bedrag van de administratieve vergoeding zal aan de klant worden meegedeeld bij ontvangst van de beschadigde / gewijzigde producten.


Garantievoorwaarden

De garantie voor producten die niet vergezeld gaan van een door de fabrikant/importeur afgegeven garantiecertificaat wordt door Creative Media Agency opgelost door het defecte product te vervangen of terug te draaien.

De verzending van producten die onder garantie worden verzonden, is de verantwoordelijkheid van de koper. De verzending vindt plaats via de koerier en de garantieafwikkeling vindt plaats binnen maximaal 45 kalenderdagen na ontvangst van het product.

De garantievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving, OG 21/1992, Wet 449/2003 en OG 174/2008.

Bij het aanvragen van de garantie is het noodzakelijk om het defecte product te presenteren met de identificatie-elementen intact (serienummer of verpakking), samen met de bijbehorende accessoires en kopieën van de belastingfactuur en het garantiecertificaat. Als de producten niet vergezeld gaan van deze documenten, kunnen de producten worden geretourneerd aan de aanvrager / afzender zonder dat de garantie wordt opgelost.

Producten met fysieke gebreken zoals: klappen, scheuren, scherven, verbrande of gebarsten componenten/onderdelen, enz., beschadigde, verwijderde of gewijzigde garantielabels of zegels, producten die in ongeschikte omstandigheden worden gebruikt (onjuiste voedingsspanning, blootstelling aan grote temperatuurschommelingen en druk, mechanische schokken, verkeerde behandeling, gebruik van producten in omstandigheden van vochtigheid, stof, schadelijke stoffen of onder invloed van chemicaliën, enz.), verkeerde instellingen en installaties, defecte bronnen, niet-geaarde stopcontacten, binnendringen van vloeistoffen, metalen of andere stoffen in de apparatuur, mechanische of plastische ingrepen aan de producten, het aansluiten of loskoppelen van bepaalde componenten tijdens de werking van de apparatuur, enz. evenals producten voor de installatie waarvan de installatieprogramma's onjuist zijn gebruikt of andere stuurprogramma's of programma's dan het origineel die werden gebruikt. Bij installatie of inbedrijfstelling van de producten door onbevoegde personen vervalt de garantie.

De garantie voor producten die vergezeld gaan van een garantiecertificaat afgegeven door de fabrikant / importeur wordt afgerekend in de genoemde centra en onder de voorwaarden vermeld in dit document. Om de garantie te kunnen verlenen, is het noodzakelijk om het originele garantiecertificaat te bewaren.

U kunt contact opnemen met de technische afdeling van Creative Media Agency via de contactgegevens op de contactpagina.

De garantieperiode is vanaf het moment van levering van de producten, volgens de datum vermeld op de btw-factuur.

Als het verzoek om garantie onterecht is (functioneel product), betaalt de aanvrager retourtransportkosten voor de producten en eventuele diagnosekosten (vastgesteld door de serviceafdeling).

Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd tijdens de garantieperiode worden vermeld op afzonderlijke documenten. Deze documenten worden een integraal onderdeel van het garantiecertificaat. De garantieperiode wordt verlengd met de tijd dat de producten in gebruik waren.

Producten die de garantieperiode hebben verlaten of die niet vallen binnen de algemene voorwaarden voor het verlenen van de garantie vallen niet binnen de reikwijdte van de 15 dagen van verrekening, met een termijn van tenminste 30 dagen vanaf de datum van ingebruikname .

Producten die niet binnen 60 dagen na voltooiing van de werkzaamheden bij de service-eenheid zijn opgehaald, worden als achtergelaten verklaard en overgedragen aan inzamelcentra.